En determinats supòsits, es poden aprovar els comptes d’una societat sense tenir enllestit l’informe d’auditoria

En determinats supòsits, es poden aprovar els comptes d’una societat sense tenir enllestit l’informe d’auditoria

Això és possible, sempre i quan sigui clar que el nou acord substitutiu no variaria substancialment respecte del primer.
Ho estableix una sentència del TS, de 21 de juliol de 2010, malgrat que el soci reclamant havia fet ús de les facultats de l’article 205.2 de la Llei de Societats Anònimes, per entendre que aquest soci fa un “exercici abusiu” del seu dret, la qual cosa es produeix quan es “sobrepassa el límit normal del seu exercici”.
La sentència no desmereix la tasca dels auditors, però la relativitza en aquest cas concret.