Un cas particular de tributació per IRPF, derivat d’expedient d’expropiació forçosa.

Un cas particular de tributació per IRPF, derivat d’expedient d’expropiació forçosa.

En cas d’expropiació forçosa per via d’urgència pot resultar aconsellable renunciar al cobrament del dipòsit previ i dels perjudicis per ràpida ocupació.

Una Sentència del Tribunal Suprem, de 4 d’abril de 2011 (EDJ 2011/51404), referida als impactes sobre l’IRPF d’una expropiació per via d’urgència, ens diu que si donem a l’Acta Prèvia a l’Ocupació el valor d’Acta d’Ocupació, renunciant al cobrament del dipòsit previ i dels perjudicis per ràpida ocupació, no cal imputar-se les quantitats cobrades en concepte d’indemnització fins a la signatura de l’Acta de Pagament, és a dir: fins que s’hagi cobrat definitivament.

Això pot fer aconsellable plantejar-se la renúncia als dipòsits previs, segons quina sigui l’afectació i el tipus de finca afectada.

 

Tribunal Supremo Sala 3ª, sec. 2ª, S 4-4-2011, rec. 4135/2009